CVSS logo

Common Vulnerability Scoring System Version 3.0 Calculator

Təməl Ölçmələr

Hücum vektoru (AV)

Hücumun Qəlizliyi (AC)

İmtiyazlara Tələb (PR)

İstifadəçi ilə əlaqə (UI)

Fəaliyyət Sahəsi (S)

Konfidensiallığa Təsir (C)

Tamlığa təsir (I)

Əlyetərliliyə təsir (A)

Təməl Qiymətləndirmə

Vector String - select values for all base metrics to generate a vector

Aralıq Ölçmələr

Boşluğun Eksplotasiyaya Səviyyəsi (E)

Bərpaolunma Səviyyəsi (RL)

Məlumatın Dəqiqliliyi (RC)

Aralıq Qiymətləndirmə

Mühit Ölçmələri

Konfidensiallığa tələb (CR)

Tamlığa tələb (IR)

Əlyetərliliyə tələb (AR)

Hücum Vektorunun Modifikasiyası (MAV)

Hücum Qəlizliliyinin Modifikasiyası (MAC)

İmtiyazların Modifikasiyasına Tələb (MPR)

İstifadəçi ilə əlaqənin Modifikasiyası (MUI)

Fəaliyyət Sahəsinin Modifikasiyası (MS)

Konsidensiallığa təsirin modifikasiyası (MC)

Tamlığa təsirin modifikasiyası (MI)

Əlyetərliliyə təsirin modifikasiyası (MA)

Mühit Qiymətləndirmə